1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės  yra skirtos suteikti informaciją apie MB ”FLERA” („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.flera.lt („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Atkreipiame dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekių užsakymas yra negalimas.

1.3. Pirkėjui yra rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4. Informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos Taisyklėse nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2022 m. balandžio 20 d.

1.5. Šios Taisyklės, taip pat Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.flera.lt. Pardavėjas yra MB ”FLERA”, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, kodas 305415398, buveinės adresas Gurių Sodų 10-oji g. 5, LT-11310 Vilnius,  PVM mokėtojo kodas LT100013543918, tel.+37069445333, info@flera.lt. Pardavėjas yra įtrauktas į Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, atpažinimo Nr. 130020511.

2.2. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

3. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

3.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjas gautų visas užsakytas prekes. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, išimtiniais atvejais, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina mažesnė nuo pradinės prekės kainos Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5  (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir  įsitikintų, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4. Kiekvienas užsakymas yra laikoma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi. Pirkėjui pateikus užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.5.  Užsakymas privalo būti apmokamas iki prekių pristatymo arba prekių pristatymo metu. Užsakymas anuliuojamas vienašališkai Pardavėjo, jeigu:

a) pasirinkus išankstinio mokėjimo būdą – iki užsakymo pristatymo Pirkėjas neapmoka užsakymo, tai yra jeigu Pardavėjas negauna apmokėjimo iš Pirkėjo mokėjimo įstaigos;

b) pasirinkus mokėjimo pristatymo metu būdą – užsakymo pristatymo metu Pirkėjas neapmoka užsakymo Pardavėjui (jo atstovui);

5.7. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.

5.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje remiantis patvirtinta Privatumo politika. Jeigu Pirkėjas naudojasi elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas pateikia sutikimą su Pirkėjo teisingų ir tikrove atitinkančių asmens duomenų tvarkymu, kurie buvo pateikti Pirkėjo Pardavėjui.

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles dėl svarbių priežasčių (t.y. atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, naujų ir (ar) jau esamų paslaugų pakeitimo, apmokėjimo sąlygų ir t.t.).

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

6.3. Pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu, kad Taisyklės buvo pakeistos, o pakeitimo data bus nurodyta Taisyklių 1.4 punkte.

7. Prekių keitimas, grąžinimas, Sutarties atsisakymas ir negrąžinamos prekės

Prekių keitimas ir grąžinimas:

7.1. Pirkėjas prašyme nurodo užsakymo numerį, priežastį (Prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo, ir vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 straipsnio 7 dalyje (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

7.2.  Už grąžinamos Prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Tinkamas supakavimas yra laikomas toks supakavimas, kuris apsaugo Prekės kiekį ir kokybę vežimo metu.

7.3. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis www.flera.lt nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės atstovo vykdyti grąžinimą per kurjerį, kurį visuomet užsako Pardavėjas.

Sutarties atsisakymas:

7.4.Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus jeigu numatyta, kad Prekės negali būti grąžinamos (negrąžinamų kokybiškų prekių sąrašo dalis yra numatyta šių Taisyklių 7.13 punkte).

7.5. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

7.6. Atsisakius sutarties, Pardavėjas nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas

7.7. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus naudojant tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu.

7.8. Atsisakius sudarytos sutarties Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, nuo  pranešimo apie savo sprendimą atsisakyti  sutarties, perduoti prekes Pardavėjui, t.y. perduot prekes Pardavėjo užsakytai kurjerio tarnybai, kuri atvyks pasiimti prekių iš Pirkėjo. Pardavėjas turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus Prekes arba bus pateikti įrodymai, kad Prekės išsiustos Pardavėjui.

Negrąžinamos prekės:

7.9 Mažmeninės prekybos taisyklių 15 punktas numato, kad tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

7.10.Perkant nuotoliniu būdu, negrąžinamų prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos nuotoliniu būdu negrąžinamos:

a) greitai gendančios prekės (maisto produktai);

b) pagal individualų užsakymą ir išmatavimus pagamintos prekės;

c) kita (su visu negrąžinamų Prekių sąrašu galima susipažinti šioje nuorodoje:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

 

8. Pristatymas

8.1. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasirinkta transporto įmonė/ kurjeris.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

8.3. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima Prekes.

8.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu/ kurjeriu patikrinti Prekių pakuotės būklę. Tuo atveju jei pakuotė yra akivaizdžiai apgadinta ar pažeista, Pirkėjas turi atsisakyti priimti pakuotę ir pranešti apie tai Pardavėjui telefonu +370 69445333 ir/arba el. paštu info@flera.lt.

8.5. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.6. Pirkėjas privalo nedelsiant (ne vėliau nei per 48 valandas) nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, asortimentą, komplektiškumą. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, asortimentas ir komplektiškumas atitinka Sutarties sąlygas.

9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 

9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.

9.4. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Jei Pirkėjo užsakymas jau buvo surinktas arba vyksta jo pristatymo procesas, tokiais atvejais gali būti, kad Pirkėjui reikės sumokėti pristatymo ir pakavimo mokesčius.

10. Apmokėjimas

10.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

a) naudodamasis elektronine bankininkyste;

b) mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaita;

c) grynaisiais pinigais arba banko kortele kurjeriui;

10.2. Pirkėjui atsiskaitant bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje turi nurodyti Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.3. Internetinė parduotuvė „Tax Free“ paslaugos neteikia.

11. Pirkėjo pareigos

11.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę, įspėjus Pirkėją jo nurodytais kontaktiniais adresais ir tik esant esminiams pažeidimams (savo veiksmais ar neveikimu kelia grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, internetinės parduotuvės stabilumui ir saugumui), apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja per 48 valandas nuo prekių gavimo apžiūrėti Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra tos, kurias Pirkėjas užsakė.

11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

12. Pardavėjo pareigos

12.1. Pardavėjas įsipareigoja:

a)  dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

b)  gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

13. Prekės kokybės garantija, ginčų nagrinėjimo tvarka

Ne maisto prekės:

13.1.Jei įsigyta prekė nekokybiška:

13.1.1.Pirkėjas, kuriam buvo parduota nekokybiška Prekė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalimi, savo pasirinkimu turi teisę:

a) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

b) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

c) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

d) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Tačiau Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

13.1.2. Kilus ginčui dėl nustatyto prekės kokybės trūkumo mažareikšmiškumo, prekės kokybės trūkumas vertinamas kiekvienu atveju individualiai, atsižvelgiant į tai ar trūkumas gali būti pašalintas, jei taip, tai kokiomis darbo ir laiko sąnaudomis gali būti pašalintas, kokią įtaką trūkumo šalinimas turi būsimai daikto būklei bei kokią įtaką trūkumo šalinimas daro vartotojo teisei naudotis daiktu.

13.2. Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas:

13.2.1.Jeigu Prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus Pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.

13.2.2. Pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti Prekę tenkinamas, jeigu Prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės, Prekės nepraradusios prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus Pardavėjo.

13.3. Tinkamos kokybės grąžinami daiktai turi būti nenaudoti ir nepraradę prekinės išvaizdos, priešingu atveju pardavėjas turi teisę šių daiktų nepriimti.

13.4. Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte yra numatytas prekių sąrašas, kurios tinkamos kokybės gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a.

13.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas visais atvejais į Pardavėją dėl atsiradusių Prekės trūkumų gali kreiptis per dvejų metų laikotarpį (garantija pagal įstatymą).

Maisto prekės:

13.6. Kokybiškos maisto prekės nėra keičiamos ar grąžinamos (detaliau – Taisyklių 7.11-12 punktuose).

13.7. Jei įsigyta prekė nekokybiška:

13.7.1. Jei įsigijote nekokybišką maisto Prekę, pirmiausia nedelsiant reikėtų kreiptis į Pardavėją raštu (el.paštu info@flera.lt) kartu su prašymu pateikiant Prekę ir pirkimą patvirtinantį dokumentą.

13.7.2. Prašyme turi būti nurodomi maisto produkto trūkumai ir pasirinktas vartotojo reikalavimas (pakeisti prekę į kokybišką arba grąžinti sumokėtus pinigus).

13.7.3. Nepavykus kilusio ginčo su pardavėju išspręsti taikiai, vartotojas turi teisę dėl maisto produktų kokybės kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 638 redakcija) patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų 8.1. punktu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo.

13.8. Jei Pirkėjui ir Pardavėjui taikiai sutarti nepavyksta per 14 dienų nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo, jei Pirkėjas turi turtinį reikalavimą Pardavėjui, taip pat nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu dėl pateiktos pretenzijos, Pirkėjas turi teisę kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis dėl Pirkėjo kaltės ar nerūpestingumo, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

14.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė (išskyrus atvejus dėl nenugalimos jėgos) arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

14.6. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

15. Nekontroliuojami įvykiai

15.1. Šalis nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl šalies nekontroliuojamų įvykių.

15.2. Šalis nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio šalis pagrįstai negali kontroliuoti (karo, stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklonų, jūrų ir upių potvynių, žaibų), boikotų, streikų, valstybės valdymo institucijų veiksmų, kt. – veikimo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 1996-07-15 ir 1997-03-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose Nr. 840 ir Nr. 222 atitinkamai bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose)

15.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją.

b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

 

16. Informacijos siuntimas

16.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

16.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@flera.lt arba registruotą laišką MB ”FLERA” adresu- Gurių Sodų 10-oji g. 5, LT-11310 Vilnius

16.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

16.4. Uždėdamas varnelę ties „Sutinku gauti Flera.lt akcijas bei naujienas el. paštu“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo pateiktu adresu, SMS žinute ir skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

17. Kitos nuostatos

17.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

17.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

17.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.

17.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

17.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

17.6. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

17.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

17.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pirkėjo buveinės adresą.

17.9. Visa elektroninėje parduotuvėje www.flera.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.

FLERA.LT PRIVATUMO POLITIKA 

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. MB ”FLERA” (www.flera.lt) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Stengiamės, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.2. Pirkėjų asmens duomenų valdytojas yra MB ”FLERA”, juridinio asmens kodas 305415398, adresas Gurių Sodų 10-oji g. 5, LT-11310 Vilnius, el. paštas info@flera.lt.

1.3. Prašome perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2022 m. balandžio 20 d.

1.4. Lankantis www.flera.lt interneto svetainėje mes prašome Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

2. Kaip naudojame Jūsų duomenis

 Kaip naudojame duomenis?

Tikslai. Kodėl juos naudojame?

2.1.Jūsų vardas, pavardė, mokėtojo adresas, pristatymo adresas ir kontaktiniai duomenys  (Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Facebook paskyra)

Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą ar atsakyti į pateiktus klausimus. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti Jums reikalingas prekes. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu info@flera.lt arba pokalbio metu.
Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir (arba) pristatymo adresu, paruošdami užsakymą ir išrašydami sąskaitą faktūrą.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mes neturėsime galimybės išsiųsti Jums ar sudaryti galimybę atsiimti užsakytas prekes, jei Jūs nenurodysite savo vardo, pavardės, adreso ir kontaktinių duomenų.
Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, Facebook ir kitomis platformomis ar paprastu paštu, skambindami Jūsų pateiktu telefono numeriu.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją, kurią teikiame tik Jums sutikus.
Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu info@fleraflera.lt arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime, arba pokalbio metu.
Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusias SMS žinutes, elektroninius laiškus, pavyzdžiui, naujausią informaciją apie užsakymą ir apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kada užsakytos prekės bus pristatytos). Mes teikiame apklausas, kad įvertintume paslaugų kokybę, siekiant gerinti paslaugų kokybę. Jūs galite bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą kreipdamiesi elektroniniu paštu info@flera.lt arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, arba pokalbio metu.
Organizuodami konkursus.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo konkurso pabaigos, o prizų laimėjimo atveju – ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo prizo perdavimo.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums; nes negalint naudoti Jūsų duomenų, Jūs negalėsite dalyvauti konkurse ir laimėti. Prizų laimėjimo atveju asmens duomenis tvarkome siekdami vykdyti mums taikomus teisės aktų reikalavimus.
Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.

 Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir mūsų internetinę parduotuvę.

2.2.Informacija apie Jūsų interesus, gyvenamąjį miestą, lytį ir gimimo datą

Siųsdami Jums apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tai būtina, kad būtų atliekamos apklausos paslaugų kokybei įvertinti bei pagerinti. Jūs galite bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą kreipdamiesi elektroniniu paštu info@flera.lt arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, arba pokalbio metu.

2.3.         Mokėjimo informacija

Priimdami ir grąžindami pinigus.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.
Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus)  metus nuo dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir mūsų internetinę parduotuvę.

2.4. Bendravimo su mumis istorija(Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu (telefoninio pokalbio arba naudojantis elektroniniu paštu)

Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus aukščiausiu lygiu bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

2.5. Pirkimo ir veiksmų istorija (Jūsų pirkiniai, užsakymai,  išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis elektroniniu paštu, interneto svetaine)

Parduodamos Jums prekės.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).
Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).
Siųsdami el. laiškus dėl palikto pirkinių krepšelio.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros arba tol, kol atsisakysite tokių el. laiškų.

Tai reikalinga, kad galėtume priminti, jog yra palikta prekė. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų – teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokio duomenų naudojimo rašydami elektroniniu paštu info@flera.lt arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime, arba pokalbio metu.
Siųsdami Jums elektroniniu paštu apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros arba tol, kol atšauksite apklausos anketų gavimą.

Apklausos paslaugų kokybei įvertinti. Tai mums reikalinga siekiant teisėto įmonės intereso gerinti mūsų paslaugų kokybę. Jūs galite bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą kreipdamiesi elektroniniu paštu info@flera.lt arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, arba pokalbio metu.

2.6. Informacija apie Jūsų įrenginį

(Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje arba naudodamiesi mūsų programėlėmis, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir programėlėmis)

Siekdami patobulinti savo programėles ir interneto svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti numatytąsias parinktis.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo malonesnę pirkimo patirtį.
Siekdami apsaugoti savo interneto svetainę ir programėles.

Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir mūsų internetinę parduotuvę.

 

2.7. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

2.8. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

3. Kokius asmens duomenis perduodame tretiesiems asmenims

3.1. Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims perduosime tik būtinais atvejais.

3.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:

3.2.1. Savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus;

3.2.2. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;

3.2.3.  Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo.

3.3. Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę/įsipareigoja įdiegti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

3.4. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis Jūsų sutikimu galime perduoti mūsų partneriams, teikiantiems mums rinkodaros paslaugas.

3.5. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis perduosime tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų.

4. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

4.1. Visais atvejais asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Detali informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“.

5. Rinkodaros pranešimai

5.1. Jums sutikus, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, skambindami Jūsų nurodytu telefono ryšio numeriu Jums teiksime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.

5.2  Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų:

5.2.1. rašydami elektroniniu paštu info@flera.lt arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda elektroniniu paštu siųstame pranešime arba pokalbio metu;

5.2.2. susisiekę su mūsų atstovu telefonu;

5.3. Atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenų tvarkymo nustatymus, kad tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų teikiami.

5.4. Prašome atkreipti dėmesį, jog internetinė parduotuvė www.flerajums.lt yra jungtinis įvairių tarpusavyje susijusių paslaugų tinklas, todėl mūsų sistemose tvarkomų asmens duomenų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo bus vykdoma, Jūs dar galite gauti minėtus pranešimus.

5.5. Atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau Jums teikiama.

6. Jūsų teisės

6.1. Šioje Privatumo politikos dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

6.2. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu info@flera.lt. Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant asmens duomenys nėra teikiami.

6.3. Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:

6.3.1. Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi elektroniniu paštu info@flera.lt.

6.3.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt.

6.3.3. Teisė reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

6.3.4. Teisė ištrinti Jūsų asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai:

(i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

(ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

(iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso;

(iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais,

(v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

(vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant:

a) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve;

b) įgyvendinti mūsų teisinius įsipareigojimus; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

6.3.5. Teisė apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais:

(i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą;

(ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti;

(iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba

(iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus:

a) turėdami Jūsų sutikimą;

b) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo;

c) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba

d) dėl svarbaus viešojo intereso.

6.3.6.  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti bet kokiu tikslu dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir (ar) teisėtus mūsų reikalavimus.

6.3.7. Teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.

6.3.8. Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

i)  sutikimas, arba

ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

6.3.9. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

7. Slapukai/Statistika

7.1. Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

7.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

7.3. Jūs galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

7.4. Mes galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų teikimo vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti. Trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų privatumo nuostatas.

7.5. Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis ja būtų kuo lengviau. Todėl mums būtina žinoti, kuri informacija yra aktualiausia svetainės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra – tad renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys.

7.6. Serveris, kuriame talpinama mūsų  interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

8. Vaikų asmens duomenų tvarkymas

8.1. Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis, sulaukęs bent 14 metų, duoda sutikimą. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 14 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, todėl:

i) jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamiesi mūsų Interneto svetainės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei;

ii) jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis mūsų Interneto svetainės paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Bendrovei.

8.2. Jei turėsime pagrįstų įtarimų, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

9. Privatumo politikos pakeitimai

9.1. Ši Politika gali būti Bendrovės atnaujinama, o pakeitimus Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu.

9.2. Mes tikime, kad Jūs suprantate, kad, tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų Politikos atnaujinimų, Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir neprieštaraujate atliktiems pakeitimais

9.3. Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui. Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

10. Kaip su mumis susisiekti

10.1. Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus, bei esame pasiruošę atsakyti į kilusius klausimus.

10.2. Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

10.2.1. turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su šia Privatumo politika;

10.2.2. norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų asmens duomenis;

10.2.3. norite pasinaudoti Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą.

10.3. Jūs galite kreiptis elektroninio pašto adresu info@flera.lt.